Warmia i Mazury to region, który wyróżnia się zarówno w skali kraju jak i Europy różnorodnością biologiczną oraz bogactwem środowiska naturalnego.

W naszym regionie w finansowaniu ochrony środowiska uczestniczy od ponad dwóch dekad Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz to obecnie nie tylko miejsce podpisywania umów na kolejne inwestycje, ale również – a może przede wszystkim – otwarta platforma wymiany doświadczeń oraz konsultacji wielu planów i projektów.

Od lat ważną dziedziną naszej działalności jest edukacja ekologiczna i ochrona przyrody. Bierzemy także aktywny udział w ogólnopolskim projekcie doradztwa energetycznego. Duże zainteresowanie wykorzystaniem OZE i poprawą efektywności energetycznej przez osoby fizyczne, z którymi Fundusz rozpoczął współpracę w 2015 r., zaowocowało kolejnymi środkami pozyskanymi z NFOŚiGW na kontynuację np. Programu Prosument.

Będąc blisko beneficjentów, ich potrzeb oraz problemów chcemy profesjonalnie i efektywnie pomagać w  realizacji krajowych i regionalnych programów środowiskowych. Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur.

Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Wzory dokumentów

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność (należy utworzyć dokument w Generatorze Wniosków, dołączyć wymagane załączniki, wysłać go, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać z oryginalnymi dokumentami do siedziby Funduszu)
Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory załączników do wniosku o umorzenie pożyczki

Wzory umów

Realizacja umów

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Oświadczenie RODO

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 28.04.2023 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie (konkurs PJB).
Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 31.03.2023 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2023 (konkurs PJB). Serdecznie zapraszamy do współpracy
Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków

Wzór umowy

Realizacja umów

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - III nabór

Program dotacyjny "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu"

Regulamin Programu Pożyczkowego - "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu" - pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, tzw. Duży Strażak (2023)

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - tzw. Mały Strażak 2023

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – nabór na lata 2020-2022

Program „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”- dotacja z NFOŚiGW dla JST (2022)

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie"

Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024

Program „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Program priorytetowy EWA plus

Program priorytetowy EWA plus

Dokumenty rozliczeniowe programu "EWA plus"

Archiwalne konkursy

Instrukcja oznaczania przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie