Deklaracja o dostępności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wfosigw.olsztyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016.11.04.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Taźbierska, adres poczty elektronicznej k.tazbierska@fundusz.olsztyn.pl i info@fundusz.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 522 02 01/20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Św. Barbary oznaczone tablicą informacyjną oraz logiem Funduszu. Do wejścia prowadzi wysoki próg. Próg nie jest wyposażony w podjazd dla wózków. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający wejście do budynku. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, do którego prowadzą schody zabezpieczone barierkami. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol znajdujący się przy drzwiach wejściowych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Funduszu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.