ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r.  kwestie związane z przetwarzaniem  danych osobowych reguluje:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);

2) Ustawa z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

              I. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn reprezentowany przez Prezesa Zarządu;

2.Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a.rozpatrywania wniosków o dofinasowanie, w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

b.udostępniania informacji publicznej – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i/lub e) RODO,

c.przeprowadzenia konkursu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i c) RODO,

d.procesów naboru/zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO,

e.zawarcia umowy ze zleceniobiorcą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

f.odbycia praktyk/stażu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

g.udzielenia zamówienia publicznego powyżej 130 000, 00 zł – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,

h.udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000, 00 zł – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

i.przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w WFOŚiGW w Warszawie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

j.prowadzenia fanpage Facebook, Twitter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO,

k.otrzymywania newslettera serwisu www.17funfuszy.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

I.monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f ) RODO.

4.Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub ustawowe – niezbędne do realizacji ww. celów.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt 3, aż do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji lub do momentu wycofania wcześniej wyrażonej zgody bez wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie

6.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane (w niezbędnym zakresie do realizacji celu wskazanego w pkt 3) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.

7.Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Pani/Pana prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – może być realizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO

RODO - Załączniki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych

              II. Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu www.wfosigw.olsztyn.pl jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

2. Użytkownikiem Serwisu – jest osoba korzystająca z Serwisu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tj. ze strony internetowej www.wfosigw.olsztyn.pl;

3. Serwis pozyskuje dane o użytkownikach i ich zachowaniu na stronie Serwisu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

Pliki cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;

2. Operator Serwisu www.wfosigw.olsztyn.pl korzysta z plików cookies;

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk służących analizie oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). To narzędzie działa w oparciu o pliki cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Operator Serwisu zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics;

5. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu, o którym mowa w pkt 2, wyraża zgodę na używanie plików cookies. W przypadku braku zgody Użytkownik Serwisu powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony Operatora Serwisu;6.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu;

8. Operator Serwisu, o którym mowa w pkt 2 zwraca uwagę, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu;

9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

              III. Wniosek o realizację praw

Wniosek o realizację praw:

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe może skorzystać ze swoich praw w przedmiotowym zakresie, poprzez złożenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie stosownego wniosku w formie pisemnej:

a) osobiście w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;

b) drogą tradycyjną na adres pocztowy,

c) drogą elektroniczną na adres IOD.

Załącznik do pobrania znajduję się w zakładce „RODO – ZAŁĄCZNIKI” Prawa osób, które przekazały dane do WFOŚiGW w Olsztynie (pobierz załącznik – 19)

Państwowy Instytut Badawczy – NASK – https://cert.pl/

CSIRT GOV – ABW  https://csirt.gov.pl/

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – MON – https://www.cyber.mil.pl/

Urząd Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/

              iV. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora ochrony danych:

Maria Kowalik-Sobczak

adres e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl

telefon kontaktowy: +48 533 327 046

Do Inspektora ochrony danych (IOD) należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.