Program Priorytetowy "Moja Woda"

UWAGA!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSTRZYMANIA NABORU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „MOJA WODA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w wyniku wyczerpania alokacji środków przewidzianych na 2020 rok w Programie Priorytetowym „Moja Woda”, wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej (Portalu Beneficjenta) do 30 września 2020 roku. Dodatkowo przypominamy, że jednym z warunków rozpatrzenia wniosku jest również dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji formularza. Papierowe wersje wniosku należy dostarczyć do WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn najpóźniej do 30 października 2020 rokuFormularze złożone po wskazanych terminach nie będą rozpatrywane. 

Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu zapowiedziało kontynuację Programu Priorytetowego „Moja Woda” z początkiem 2021 roku. Informacje o wznowieniu naboru będą dostępne na stronie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Uwaga!
Wniosek i dokumenty związane z Programem Priorytetowym „Moja Woda” widoczne i dostępne są dopiero po zalogowaniu się w Portalu Beneficjenta – wspólnym dla programów „Czyste Powietrze” i „Moja Woda”
Uwaga!
Informujemy, że zadanie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku w wersji papierowej do WFOŚiGW w Olsztynie.
PORTAL BENEFICJENTA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie  określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

Wnioski  w wersji papierowej należy przesyłać  do siedziby  WFOŚiGW na adres:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn od dnia 01.07.2020 roku.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl. (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i wysłać przesyłka pocztową/kurierską wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie u l. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

 Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą  posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu dostępni pod numerami telefonów: 89 522 02 05, 89 522 0208, 89 522 0231, 89 522 02 73,  89 522 02 13.

Załączniki:

1.Program Priorytetowy „Moja woda” na lata 2020 -2024

2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Moja Woda” na lata 2020-2024

PORTAL BENEFICJENTA