Warmia i Mazury to region, który wyróżnia się zarówno w skali kraju jak i Europy różnorodnością biologiczną oraz bogactwem środowiska naturalnego.

W naszym regionie w finansowaniu ochrony środowiska uczestniczy od ponad dwóch dekad Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz to obecnie nie tylko miejsce podpisywania umów na kolejne inwestycje, ale również – a może przede wszystkim – otwarta platforma wymiany doświadczeń oraz konsultacji wielu planów i projektów.

Od lat ważną dziedziną naszej działalności jest edukacja ekologiczna i ochrona przyrody. Bierzemy także aktywny udział w ogólnopolskim projekcie doradztwa energetycznego. Duże zainteresowanie wykorzystaniem OZE i poprawą efektywności energetycznej przez osoby fizyczne, z którymi Fundusz rozpoczął współpracę w 2015 r., zaowocowało kolejnymi środkami pozyskanymi z NFOŚiGW na kontynuację np. Programu Prosument.

Będąc blisko beneficjentów, ich potrzeb oraz problemów chcemy profesjonalnie i efektywnie pomagać w  realizacji krajowych i regionalnych programów środowiskowych. Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur.

Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Wzory dokumentów

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory załączników do wniosku o umorzenie pożyczki

Wzory umów

Realizacja umów

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 roku upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020.
Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – www.wnioski.fundusz.olsztyn.pl.
Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 29 marca 2019 roku wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2019.

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków

Wzór umowy

Realizacja umów

Program priorytetowy EWA plus

Program priorytetowy EWA plus

Dokumenty rozliczeniowe programu "EWA plus"

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Program „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”

Uwaga! W dniach 8-19 lipca informacje o programie „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” udzielane są pod nr tel. 0-89-522-02-14.

Program „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”