Warmia i Mazury to region, który wyróżnia się zarówno w skali kraju jak i Europy różnorodnością biologiczną oraz bogactwem środowiska naturalnego.

W naszym regionie w finansowaniu ochrony środowiska uczestniczy od ponad dwóch dekad Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz to obecnie nie tylko miejsce podpisywania umów na kolejne inwestycje, ale również – a może przede wszystkim – otwarta platforma wymiany doświadczeń oraz konsultacji wielu planów i projektów.

Od lat ważną dziedziną naszej działalności jest edukacja ekologiczna i ochrona przyrody. Bierzemy także aktywny udział w ogólnopolskim projekcie doradztwa energetycznego. Duże zainteresowanie wykorzystaniem OZE i poprawą efektywności energetycznej przez osoby fizyczne, z którymi Fundusz rozpoczął współpracę w 2015 r., zaowocowało kolejnymi środkami pozyskanymi z NFOŚiGW na kontynuację np. Programu Prosument.

Będąc blisko beneficjentów, ich potrzeb oraz problemów chcemy profesjonalnie i efektywnie pomagać w  realizacji krajowych i regionalnych programów środowiskowych. Zapraszamy do współpracy i wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur.

Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Wzory dokumentów

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory załączników do wniosku o umorzenie pożyczki

Wzory umów

Realizacja umów

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30.04.2020 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu - wnioski.fundusz.olsztyn.pl. Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 31.03.2020 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2020. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków

Wzór umowy

Realizacja umów

Regulamin Programu Pożyczkowego - "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu" - pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych tzw. Duży Strażak

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tzw. Mały Strażak

Uwaga!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że III nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zostaje zamknięty, w związku z wykorzystaną alokacją.

Program „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”- dotacja z NFOŚiGW dla JST

Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024

Program „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Program priorytetowy EWA plus

Program priorytetowy EWA plus

Dokumenty rozliczeniowe programu "EWA plus"

Archiwalne konkursy

Instrukcja oznaczania przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie