PORTAL BENEFICJENTA

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”

 1. Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 1. Okres wdrażania

Program realizowany będzie do roku 2027, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 12.2025 r.,
 • środki wydatkowane będą do 09.2027 r.
 1. Terminy i sposób składania wniosków
 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 • Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie internetowej Wojewódzkiego Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, www.wfosigw.olsztyn.pl.
 • Wnioski do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym realizowana będzie inwestycja, należy składać na obowiązującym formularzu w sposób wskazany w obowiązującym na dzień składania wniosku Ogłoszeniu o naborze wniosków.
 • O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 • Wnioski, które wpłyną do WFOŚiGW poza wyznaczonym terminem, podlegają odrzuceniu.
 • Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków, w szczególności w przypadku rozdysponowania puli środków finansowych.
 1. Koszty kwalifikowane
 • Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 06.2027 r.
 • Koszty kwalifikowane:
 1. Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.
 2. W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.
 3. Formy dofinansowania
 • Dotacja ze środków NFOŚIGW

5.1.    Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:
moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział
w kosztach kwalifikowanych
nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000
 • Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

5.2.    Warunki dofinansowania

 • Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW Beneficjentom końcowym:
  1. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
  2. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
   do WFOSiGW. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7.5 Programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu
   w innej formie.
  3. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu przedsięwzięcia.
  4. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
  5. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  6. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  7. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
  8. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
  9. Zakończenie przedsięwzięcia nie może nastąpić później niż 12 miesięcy od daty złożenia (wpływu) pierwszego wniosku w wersji papierowej albo przez ePUAP do WFOŚiGW, z zastrzeżeniem zachowania terminów, o których mowa w pkt. 2 oraz pkt. 8.

5.3.    Beneficjenci końcowi

 • Beneficjentem końcowym programu jest:
 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany
  w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni)
  lub 01.63.Z).
 3. W przypadku składania wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego (zgodnie z lit. a)
  lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych (zgodnie z lit. b).

5.4.   Rodzaje przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
 1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ[1], przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych
  w pkt. 1).
 • Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji
  (decyduje Punkt Poboru Energii).
 1. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE
1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru
2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie
3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki
4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym
5. W ciągu ostatnich 3 lat[2] przed dniem złożenia wniosku WFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy
6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz WFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów
7. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz WFOŚiGW
8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym
9. Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku
10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym
11. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE

Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE
I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego.
Zasady oceny:

NIE

–        założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego;

TAK

–        założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego;

2. Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań).
Zasady oceny:

NIE

–        analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych uzasadniających wybór);

TAK 

–        analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające wybór);

3. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: posiadanie środków na realizację przedsięwzięcia w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej dotacji z NFOŚiGW oraz prawo do dysponowania gruntami na cele inwestycji).
4. Zastosowane będą nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż
w terminie 24 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii
w tej jednostce) – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy.
5. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.
Zasady oceny:

Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250).

Negatywna ocena któregokolwiek z ww. kryteriów powoduje odrzucenie wniosku.

Nie ustala się kryteriów jakościowych punktowych.

 1. Procedura wyboru przedsięwzięć
 • O udzieleniu dofinansowania decyduje ocena wniosku zgodnie z kryteriami, o których mowa
  w punkcie 6 Regulaminu.
 • O możliwości udzielenia pomocy finansowej decyduje kolejność złożonych Wniosków w ramach Naboru.
 • Po dokonaniu przez WFOŚiGW weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie
  i stwierdzeniu konieczności jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, beneficjent końcowy zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie (drogą pocztową) lub e-mailem (na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres e-mail) wraz z podaniem terminu złożenia do Biura WFOŚiGW dokumentów (maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do złożenia uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień do dnia wpłynięcia dokumentów do WFOŚiGW).
 • Dopuszcza się dwukrotne złożenie korekty lub uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie na wezwanie WFOŚiGW. Dokumenty uzupełniane bez wezwania WFOŚiGW do ich złożenia mogą być brane pod uwagę w uzasadnionych przypadkach.
 • Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że Wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dostępu nr 1, 2 lub 4, wniosek zostaje odrzucony i nie podlega weryfikacji w zakresie dalszych kryteriów.
 • W przypadku dokonania przez beneficjenta końcowego korekty lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wniosek o dofinansowanie jest poddawany ponownej ocenie pod względem zgodności z kryteriami o których mowa w punkcie 6 Regulaminu.
 • Wniosek jest odrzucany jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił lub nie skorygował wniosku o dofinansowanie lub nie złożył wyjaśnień w terminach wyznaczonych przez WFOŚiGW w tych wezwaniach lub w przypadku rozdysponowania puli środków finansowych. W przypadku odrzucenia wnioskodawca jest informowany.
 • Od decyzji WFOŚiGW, beneficjentowi końcowemu przysługuje prawo do złożenia do WFOŚiGW wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania z WFOŚiGW pisemnej informacji o decyzji Funduszu. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożony wniosek wymaga uzasadnienia. Wniosek, który wpłynął do WFOŚiGW po upływie 14 dni od daty doręczenia beneficjentowi końcowemu pisemnej informacji o decyzji WFOŚiGW pozostawia się bez rozpatrzenia. Postanowienia ppkt 5-6 stosuje się odpowiednio.
 • Wnioskodawca otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia odwołania. Powyższa informacja ma charakter ostateczny i nie przysługuje odwołanie.
 • Wnioski beneficjentów końcowych niespełniające kryteriów dostępu podlegają odrzuceniu.
 • Za naruszenie warunków Programu przewiduje się następujące sankcje:
  1. karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim Kodeksu karnego ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą),
  2. cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z beneficjentem końcowym. Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile beneficjent końcowy przystępując do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę
   po stronie NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.
 1. Warunki uruchomienia dofinansowania
 • Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w formie refundacji, na wskazany we wniosku
  o dofinansowanie numer konta bankowego, po przedłożeniu przez beneficjenta dokumentów rozliczeniowych (wniosku o płatność i załączników) w formie i na zasadach określonych na stronie internetowej WFOŚiGW.
 • Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o płatność w terminie
  12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Brak złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
 1. Postanowienia końcowe
  • Wszelkie czynności prawne podejmowane przez Fundusz w ramach Programu (wezwania, zawiadomienia
   o rozpatrzeniu wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia itp.) dokonywane są albo w formie pisemnej
   z wykorzystaniem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) albo w szczególnej formie dokonywania czynności prawnych – formie dokumentowej, w rozumieniu przepisów art. 772 oraz art. 773 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) – przy użyciu poczty elektronicznej.
  • W przypadkach, dla których w celu doręczenia niezbędnych dokumentów, zastosowano formę pisemną dokonywania czynności prawnych, z wykorzystaniem operatora pocztowego, pismo wysłane na adres wskazany przez beneficjenta końcowego i dwukrotnie awizowane przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041) i niepodjęte w terminie, uważa się za skutecznie doręczone. Odmowa przyjęcia pisma przez adresata jest równoznaczna z doręczeniem pisma.
  • W przypadkach, dla których w celu doręczenia niezbędnych dokumentów, zastosowano formę dokumentową, dokumenty przekazywane beneficjentowi końcowemu drogą elektroniczną powinny być szyfrowane, jeżeli
   ze względu na zawartość danych osobowych wymagają tego przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – RODO.
  • Szyfrowanie nastąpi za pomocą bezpłatnych narzędzi informatycznych dostępnych dla beneficjenta końcowego na stronach internetowych.
  • Beneficjent końcowy zapewnia skuteczność działania poczty elektronicznej dla swojego adresu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie, bez względu na ich charakter, obciążają beneficjenta końcowego.
  • Beneficjent końcowy odpowiada za prawidłowość wpisanych danych adresowych we wniosku
   o dofinansowanie.
  • Beneficjent końcowy na każdym etapie może zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie, informując
   o tym WFOŚiGW w formie o której mowa w ust. 1.
  • Wszelka korespondencja kierowana przez beneficjenta końcowego do Funduszu za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być wysyłana z podanego we wniosku o dofinansowanie adresu e-mail. Korespondencja kierowana do Funduszu z innych adresów e-mail nie będzie brana pod uwagę.
  • Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd WFOŚiGW.
  • WFOŚiGW może w uzasadnionych przypadkach zmienić postanowienia Regulaminu.
  • Złożenie wniosku stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinansowanie na kwotę zaakceptowaną przez WFOŚiGW, na warunkach Programu i niniejszego Regulaminu.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oznacza wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli realizacji przedsięwzięcia przez przedstawicieli WFOŚiGW lub inny podmiot upoważniony przez WFOŚiGW.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, Programu i obowiązujących w WFOŚiGW regulacji dotyczących udzielania dofinansowania.
  • Wszelkie spory związane z naborem rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby WFOŚiGW.
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Programu oraz regulacje obowiązujące WFOŚiGW dotyczące udzielania dofinansowania.

 

[1] Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

[2] Okres może być zmieniony w przypadku, gdy wynika z wewnętrznych dokumentów danego WFOŚiGW

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z pracownikami lub z naszymi doradcami energetycznymi!

Baza informacji o programie

Instrukcja użytkownika systemu LSI

Instrukcja wysyłania wniosku

Wniosek o dotację

Regulamin naboru wniosków

Program Priorytetowy AGROENERGIA

Zakres audytu energetycznego

Formularz dotyczący pomocy publicznej

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji

Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji

Wniosek o płatność

Protokół odbioru robót wykonawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku ich pozyskiwania w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą