"Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – nabór na lata 2020-2023

„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie został zakończony w dniu 07.11.2023 z powodu wyczerpania alokacji środków.”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w postaci dotacji w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2023.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
 3. od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5.

 Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania, poniesione od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

 Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO (oryginał lub kopia)
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie / pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń/decyzji dotyczącymi przyznanej pomocy
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
 5. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – dla wniosków składanych od 01.04.2020 r. należy składać we właściwej terenowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej:
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu do WFOŚiGW wniosku ocenionego pozytywnie w zakresie formalnym i merytorycznym przez OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 522 02 25

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2023
 2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
 4. Załącznik do instrukcji – środki wapnujące
 5. Załącznik do instrukcji – wapna nawozowe
 6. Załącznik do wniosku dotyczący pomocy de minimis
 7. Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku
 8. Kalkulator wyliczania wartości dofinansowania
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
 10. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie