Program Priorytetowy "Moja Woda"

Uwaga!

Przypominamy, że osoby, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania tj. otrzymały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pismo z nadanym numerem umowy, mają czas na realizację przedsięwzięcia do 30 czerwca 2024 r. Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca.2024 r.

Podstawą wypłaty środków są następujące dokumenty:

 • wniosek o płatność według druku załączonego na stronie WFOŚiGW w Olsztynie,
 • zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesione nakłady finansowe w ramach przedmiotowej inwestycji,
 • protokół odbioru końcowego lub w przypadku samodzielnego wykonania prac oświadczenie beneficjenta
  o samodzielnym montażu instalacji,
 • kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych potwierdzających zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy/sprzedawcy,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania (w przypadku zaznaczenia we wniosku o dofinansowanie domu nowobudowanego).

Powyższe dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie papierowej. Wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej Funduszu.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda. Nabór wniosków został zakończony 29 lutego 2024 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór ciągły wniosków dla zadań realizowanych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.,

wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 • Założyć konto w Generatorze Wniosków na stronie https://lsi.fundusz.olsztyn.pl
  (nie dotyczy osób posiadających już konto w Generatorze Wniosków) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo
  w Generatorze Wniosków w sekcji „MOJA WODA”.
 • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie
  (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA”/„Informacje o Programie”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ PDF”– dostępnej w Generatorze Wniosków.
 • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
 • w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,
  w godzinach jego pracy 8-16 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek)

albo

 • za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru,
zostały przesłane za pośrednictwem Generatora Wniosków w formie elektronicznej (aktywny PDF)
i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Generator Wniosków oraz stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl

Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel.: 089 522-02-05, 089 522-02-13

Uwaga!
Wniosek i dokumenty związane z Programem Priorytetowym „Moja Woda” widoczne i dostępne są dopiero po zalogowaniu się w Generatorze Wniosków. W sprawach technicznych, np. z związanych z aktywacją konta użytkownika, prosimy kontaktować się mailowo pod adresem it@fundusz.olsztyn.pl

Kroki do uzyskania dofinansowania

 1. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem naboru wniosków zamieszczonym poniżej.
 1. Zaloguj się (jeżeli nie posiadasz jeszcze konta – najpierw zarejestruj się) w Generatorze Wniosków i pobierz formularz wniosku z zakładki MOJA WODA – Informacje o programie  zgodnie z instrukcją.
 1. Aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie należy w pierwszej kolejności pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: https://get.adobe.com/pl/reader/. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Następnie aktywny formularz PDF należy właściwie wypełnić. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych za pomocą przycisku „Weryfikacja formularza”, a następnie go zapisać. Tak zwalidowany wniosek jest gotowy do wysłania w Generatorze Wniosków za pomocą skrzynki podawczej PDF.
 1. Prześlij zapisaną wersję elektroniczną(tj. wypełniony plik PDF niepodpisany a nie skan) za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie w Generatorze Wniosków. Aby wgrać nowy plik PDF należy kliknąć przycisk „Dodaj plik PDF”, wybrać z dysku wcześniej zapisany oraz poprawnie zwalidowany plik. Po wgraniu pliku PDF należy go wysłać używając opcji wyślij.
 1. Złóż wersję podpisanąwniosku:

Należy wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na adres: ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn

albo

za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA: wymagane jest złożenie wniosku w OBU wersjach tj. elektronicznej (o której mowa w pkt 4) oraz podpisanej (o  której mowa w pkt 5).

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem LSI w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Każdorazowe zapisanie wniosku może skutkować zmianą jego sumy kontrolnej (kodu kreskowego wniosku)

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

PORTAL BENEFICJENTA
Uwaga!
Informujemy, że zadanie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku w wersji papierowej do WFOŚiGW w Olsztynie.