Doradcy szkolili pracowników socjalnych

We wtorek 10 lipca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń prowadzonych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy  Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatów lidzbarskiego i kętrzyńskiego. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3, Działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podczas spotkania doradcy energetyczni przedstawili informacje na temat szkodliwości niskiej emisji oraz możliwości jej redukcji. Uczestnicy dowiedzieli się jak racjonalnie korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w celu uzyskania oszczędności.  Zapoznali się również z podstawowymi zasadami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów, w tym utrzymaniem w pomieszczeniach odpowiedniego mikroklimatu w celu uniknięcia powstawania grzybów i pleśni. Zaprezentowali ponadto dobre praktyki pozwalające na obniżenie rachunków za media. Prelegenci omówili  również sposoby prawidłowego ocieplania budynków oraz zalety zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska. Spotkanie zakończyła prezentacja o możliwościach uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne na działania proekologiczne.

Prezentacja wprowadzająca

Broszura dla pracowników socjalnych OPS

Prezentacja- „Możliwość dofinansowania przedsięwzięć EE i OZE dla osób fizycznych”

Prezentacja – „Dane na fakturach za energię elektryczną oraz zmiana operatora”

Prezentacja- „Racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej i ciepła”

Prezentacja- „Poprawa jakości powietrza Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów – mikroklimat mieszkań”

Prezentacja – „Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym”

Prezentacja -„Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej”

Prezentacja – „Termomodernizacja budynków mieszkalnych”

Prezentacja – „Poprawa jakości powietrza Aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych”

 

Accessibility Toolbar