„Czyste Powietrze” – NFOŚiGW przeznacza 11 mln zł na programy aktywnej edukacji

Działania bezpośrednio angażujące odbiorcę, zwiększające świadomość ekologiczną, zmierzające do poprawy warunków życia oraz aktywizujące lokalne społeczności do udziału w programie „Czyste Powietrze” mają szansę na wsparcie dotacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs na programy aktywnej edukacji[i] rozpocznie się 31 maja 2021 r. i potrwa do 18 czerwca 2021 r.

„Staramy się, by program »Czyste Powietrze« był jak najbardziej przyjazny dla obywateli. Modyfikujemy go i wprowadzamy kolejne usprawnienia. Nie brakuje nam też środków na ten cel – w ciągu 10 lat jego trwania, na wymianę »kopciuchów« rząd przeznaczy ponad 100 miliardów złotych. Ale musimy zadbać o to, by informacja o programie dotarła do jego potencjalnych beneficjentów. Stąd ogromna rola takich działań jak prowadzony przez NFOŚiGW program »Edukacja ekologiczna«. Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel, dlatego bardzo liczymy na zaangażowanie w działania, zwłaszcza podmiotów lokalnych” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

„Nasz nowy nabór w ramach programu »Edukacja ekologiczna«, to kolejna aktywność NFOŚiGW ukierunkowana na dotarcie z informacją o programie »Czyste Powietrze« do właścicieli domów jednorodzinnych z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz osób mniej zamożnych, zagrożonych tzw. ubóstwem energetycznym. Czekamy na projekty edukacyjne dotyczące tematyki ochrony i poprawy stanu atmosfery, przeciwdziałania zmianom klimatu i zagrożeniom środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego, w tym OZE. Minimalny próg wnioskowanego dofinansowania to pół miliona złotych, a maksymalny to nawet 1,25 mln zł” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Preferowane będą projekty aktywizujące lokalne podmioty (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, organizacje parafialne, szkolne koła zainteresowań, stowarzyszenia i fundacje) do kaskadowego przekazu wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze” potencjalnym beneficjentom tego programu (wymagane jest porozumienie o współpracy lub list intencyjny).

Planowane działania muszą obejmować zasięgiem dwa województwa i być realizowane w ramach następujących regionów:

  1. zachodniopomorskie, pomorskie,
  2. warmińsko-mazurskie, podlaskie,
  3. lubuskie, dolnośląskie,
  4. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
  5. mazowieckie, łódzkie,
  6. opolskie, śląskie,
  7. świętokrzyskie, małopolskie,
  8. podkarpackie, lubelskie.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć tylko jednego ze wskazanych regionów. Preferowane rozpoczęcie projektów to IV kwartał 2021 r., z kolei maksymalny czas ich trwania nie powinien przekraczać 1,5 roku (18 miesięcy). Ponadto wnioskodawca musi dysponować co najmniej jednym ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów.

O bezzwrotne dofinansowanie będą mogły ubiegać się wszystkie zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Budżet działania wynosi 11 mln zł, w tym 1 mln zł przewidziano na ewentualne odwołania. Koszty kwalifikowane obejmują okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2027 r. Nabór ma charakter konkursu, co oznacza, że dofinansowane zostaną te przedsięwzięcia, które otrzymają największą liczbę punktów (zatem nie obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy). Liczba dofinansowanych przedsięwzięć będzie uzależniona od wykorzystanej alokacji przypadającej na dany region (na każdy z ośmiu planuje się wsparcie do 1,25 mln zł).

Dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych tym naborem, NFOŚiGW planuje szkolenie już 28 maja br., o którym będzie informować na stronie nfosigw.gov.pl.

Szczegóły naboru: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/i-konkurs-2021/

[i] Programy aktywnej edukacji (zgodnie z ust. 7.5 pkt 1a programu „Edukacja ekologiczna”), to projekty, uwzględniające zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, bezpośrednio angażujących odbiorcę, mające wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej, wyzwalające długofalową aktywność odbiorcy w określonym obszarze tematycznym, realizowane z wykorzystaniem różnorodnych form i narzędzi edukacyjnych tradycyjnych oraz/lub innowacyjnych (m.in. warsztatów, szkoleń, szkoleń e-learningowych, zajęć w terenie, wydawnictw, konferencji, seminariów, spotkań, imprez edukacyjnych, konkursów, filmów, spotów, audycji radiowych, telewizyjnych i internetowych, produkcji pomocy dydaktycznych, narzędzi interaktywnych).

Accessibility Toolbar