Fundusz na Samorządowym Forum Ekologicznym

XIX Samorządowe Forum Ekologiczne odbyło się w dniach 10 – 11 maja 2018 roku w Rynie. Jak co roku w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, lokalnych samorządów, spółek komunalnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony, Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Europejskiego Biura Ochrony Środowiska w Brukseli, przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami oraz przedstawiciele instytucji naukowych i organizacji społecznych. Tematem wiodącym spotkania było finansowanie gospodarki odpadami oraz promowanie idei gospodarki w obiegu zamkniętym – GOZ. Oferta dotycząca możliwości finansowania gospodarki odpadami ze środków krajowych została zaprezentowana przez WFOŚiGW w Olsztynie, BOŚ SA oraz  NFOŚiGW. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali z kolei ofertę finansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska przedstawiła sprawozdanie z wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.  Gospodarka o obiegu zamkniętym GOZ omawiana podczas Forum wzbudzała duże zainteresowanie uczestników oraz rodziła wiele pytań. GOZ  to idea przyjazna środowisku i jednocześnie ogromna szansa  na nowe miejsca pracy także na terenach mniej zurbanizowanych. GOZ  to także część planu premiera Mateusza Morawieckiego. Od 2016 roku działa Międzyresortowy Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym powołany przez Ministra Rozwoju. Powołany został także Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Instytut przygotował pierwszy raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym”. Przedstawiono w nim aktualną  sytuację Polski, jak i propozycje działań służących wprowadzeniu GOZ.  W raporcie znalazł się opis sytuacji w wybranych obszarach polskiej gospodarki w kontekście przygotowania naszego kraju do wdrażania koncepcji GOZ. Podczas forum dyskutowano na temat specyfiki polskiego systemu gospodarki odpadami. Uczestnicy zwracali uwagę, że w związku z dużą ilością instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych Polskę mogą czekać trudności we wdrażaniu GOZ. Zwracano uwagę na planowane zmiany dotyczące funkcjonowania spalarni w systemie odpadowym. Prezentacje dotyczące spalania odpadów wywoływały burzliwą dyskusję, w której udział brali przedstawiciele organizacji pozarządowych, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, samorząd województwa. Jak co roku Forum było dobrą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarowania odpadami.

Accessibility Toolbar