Skorzystaj z dotacji na usuwanie azbestu

Prawie 700 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na działania związanie z bezpiecznym usuwaniem i utylizacja wyrobów zawierających azbest. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających ten groźny minerał na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu. Pomoc finansowa będzie udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także  spółki prawa cywilnego i handlowego. W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 300 zł za tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Nabór wniosków, które należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków) potrwa do 30 marca 2018 roku.

Regulamin konkursu

 PLAKAT AZBEST 2018

Accessibility Toolbar