RPO WiM- Lista projektów do dofinansowania działania 4.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Lista projektów do dofinansowania działanie 4.2

Accessibility Toolbar