Działanie 5.2 wydłużony termin naboru wniosków

We wtorek 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 20 kwietnia 2017 r. na 23 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020. W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od  4 kwietnia 2017 roku.

Regulamin konkursu 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Link do strony Instytucji Zarządzającej

Link do portalu Funduszy Europejskich

Accessibility Toolbar