Podsumowanie „Prosumenta”, informacje o programie „EWA”

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie podsumowano program „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdrażał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Spotkanie było też doskonałą okazją do zaprezentowani nowego programu pożyczkowego „EWA”, z którego mogą korzystać osoby fizyczne.

Program „Prosument na Warmii i Mazurach” oficjalnie został zakończony. W piątek 10 lutego WFOŚiGW w Olsztynie podsumował funkcjonowanie programu, z którego w ciągu dwóch lat skorzystało 361 beneficjentów. Głównym założeniem programu było ułatwienie dostępu mieszkańcom regionu do dofinansowań w zakresie energii odnawialnej.– Zainteresowanie energetyką odnawialną w naszym województwie jest duże – mówił podczas spotkania Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Realizacja „Prosumenta”  wpisuje się również w te tendencje, którym poświęcona jest aktywność Unii Europejskiej i wszystkich państw, które szukają recepty na swój rozwój w zgodzie z naturą i ochroną środowiska. Energia jest tutaj niezbędnym elementem takiego rozwoju – dodał.

Wśród zaproszonych na konferencję gości nie zabrakło Sylwii Jaskulskiej – Członka Zarządu Województwa. – Program „Prosument” była szansą i nadzieją dla mieszkańców Warmii i Mazur- mówiła wicemarszałek Sylwia Jaskulska. – Dziś śmiało możemy mówić o sukcesie, ponieważ z dofinansowania skorzystało 361 beneficjentów. Realizacja „Prosumenta” to nie tylko inwestycje ekologiczne, ale także oszczędności w gospodarstwach domowych.

W dwóch naborach w „Prosumencie” do rozdysponowania było 15 mln zł. Dzięki tym środkom powstało 338 instalacji fotowoltaicznych, 36 instalacji pomp ciepła, a także wymienionych zostało 12 pieców opalanych węglem na piece na biomasę. Dzięki realizacji tych inwestycji możliwe było ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 2032 tony rocznie. Podsumowanie „Prosumenta” była także doskonałą okazją do podsumowania pracy zespołu doradców energetycznych, którzy od kwietnia 2016 roku doradzają w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Z ich pomocy mogą korzystać samorządy z terenu Warmii i  Mazur, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz firmy i przedsiębiorstwa.

– Nasz region podzieliliśmy na cztery obszary do którego przydzielony jest jeden doradca energetyczny – mówił podczas spotkania Tomasz Koprowiak – koordynator zespołu doradców przy WFOŚiGW w Olsztynie. – Prowadzimy zarówno konsultacje indywidualne, jak też i organizujemy spotkania związane z  promocją odnawialnych źródeł energii, które są jednocześnie doskonałą platformą wymiany doświadczeń ciągle rozwijającego się rynku OZE. Nasze porady są oczywiście bezpłatne.

 Podsumowanie „Prosumenta” była jednocześnie doskonałą okazją do zaprezentowania nowego programu „EWA”( energia, woda, atmosfera) przygotowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie. Nowy program będzie miał odmienną formę finansowania niż „Prosument”. Nie będą to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka będzie częściowo umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10 proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie. I tak o pożyczki z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.  Linia druga to „Woda”. Tu beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe. Trzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.  Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć.

Podsumowanie programu „Prosument na Warmii i Mazurach”

Doradztwo energetyczne

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka

Program EWA

Ulotka promująca program EWAAccessibility Toolbar