Nabór wniosków – Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2022 – 2025 w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania określone zostały w treści Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zwanego dalej Regulaminem. W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać w Systemie Wniosków. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty/załączniki niezbędne do przeprowadzenia oceny formalnej. Wykaz załączników zawarty jest w Regulaminie.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał charakter ciągły i trwał od dnia ogłoszenia do daty określnej w ogłoszeniu lub do rozdysponowania puli środków w kwocie 718.852,55 zł, w tym:
1. OZE i efektywność energetyczna 286.891 zł
2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom 209.290,94 zł
3. Fundusz Niskoemisyjnego transportu 207.319,10 zł
4. Fundusz podstawowy (zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna) 15.351,51zł
Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia Programu z przyczyn od niego niezależnych. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru. Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl. Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Zarząd Fundusz. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.
Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym terminie, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funduszu.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu: Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16,
e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl

Regulamin konkursu

Accessibility Toolbar