Nabór wniosków – Fundusz Ekologii

760 tysięcy złotych- tyle wynosi alokacja środków w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Fundusz Ekologii. O środki może starać organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

Głównym założeniem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowaniu podlegać będą: działania realizowane łącznie, powiązane lub pojedyncze, mające na celu zwiększenie świadomości, wiedzy ekologicznej i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby odbiorców. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 tys. zł co może stanowić nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie.

Fundusz Ekologii – regulamin konkursu

Accessibility Toolbar