Modernizacja oczyszczalni w Dąbrównie dzięki środkom Funduszu

Oczyszczalnia ścieków w Dąbrównie zostanie gruntownie zmodernizowana. Będzie to możliwe m.in. dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”, planowana jest gruntowna modernizacja technologii oczyszczania ścieków oraz infrastruktury technicznej i obiektów kubaturowych. Obiekt ten jest jedyną oczyszczalnią na terenie gminy, która obsługuje 9 z 21 miejscowości. Oczyszczalnia została wybudowana w 1994 r. i zmodernizowana w 2007 r., ale ze względu na zły stan techniczny obiektów oraz niedostosowanie technologii do współczesnych wymagań pracy oczyszczalni ścieków, konieczna jest jej gruntowna przebudowa.

– Ciekawostką jest to, że wykonawca modernizacji, budował wcześniej tę oczyszczalnię – mówi Piotr Zwaliński, wójt gminy Dąbrówno. – Serdecznie dziękuję Funduszowi za wsparcie finansowe, bez którego zapewne nie udałoby się zrealizować tego zadania.

Umowę udzielenia pożyczki podpisano w środę 5 kwietnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 7,5 mln zł, a jej realizacja będzie możliwa dzięki pożyczce WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości ponad 2,5 mln zł, środkom z programu Polski Ład w kwocie ponad 3,8 mln zł oraz środkom własnym w wysokości ponad 1mln zł.

– Prace już trwają i zostaną zakończone w 2024 roku – dodaje wójt Zwaliński. – Co ważne modernizacja nie ma wpływu na działanie oczyszczalni.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a jej zakres obejmuje prace dokumentacyjne, przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia przebudowy, przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków, a także przebudowę układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.

Przebudowa ta obejmować będzie rozbiórkę istniejącego stalowego reaktora wielofunkcyjnego oraz budowę nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji żelbetowej z pełnym przykryciem wraz z montażem nowych urządzeń technologicznych. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również remont i przebudowa reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG, remont i przebudowa komory CBR-FOS pod potrzeby nowego układu technologicznego, remont i przebudowa komory wtórnej sedymentacji, remont komory zagęszczacza osadu oraz dostawa i montaż nowych dmuchaw.

Inwestycja przewiduje również remont stacji odwadniania osadów, remont stacji dozowania PIX, remont przepompowni ścieków własnych, remont wiaty na osady, wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystości płynnych, remont budynku technologiczno-socjalnego oraz montaż szafy zasilająco-sterującej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracą oczyszczalni.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

Accessibility Toolbar