Lista wniosków RPO WiM Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP – celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Lista wniosków

Accessibility Toolbar