Wydłużenie etapu weryfikacji RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 90 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 roku. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców. W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 6 grudnia 2016 roku.

Regulamin konkursu

Accessibility Toolbar