Witamy na stronie poświęconej doradztwu energetycznemu

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU DORADZTWA ENERGETYCZNEGO

logo_doradztwo_okkProjekt wdrażany jest w Polsce po raz pierwszy, ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali europejskiej ze względu na swój zasięg, gdyż objął obszar całej Polski. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego przy udziale NFOŚiGW (Partner Wiodący) oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.

Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

WFOŚiGW w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, zainicjował system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W WFOŚiGW w Olsztynie powołano Zespół Doradców Energetycznych, który realizuje nieodpłatne usługi doradcze w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę.
Działania skierowane są do: instytucji publicznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń i tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w opracowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w realizacji inwestycji (począwszy od przygotowania, poprzez wskazanie możliwości finansowania do etapów wdrożenia i funkcjonowania inwestycji) w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 974 901,28 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy).

Czym zajmują się doradcy i do kogo skierowana jest oferta usług doradczych?

W strukturach WFOŚiGW w Olsztynie w Projekt Doradztwa Energetycznego uczestniczą 4 osoby, które legitymują się Certyfikatem do pełnienia usług doradcy energetycznego.
Doradcy Energetyczni realizują usługi doradcze na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, są przygotowani m.in. do wsparcia działań Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych realizujących zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Usługa doradcza skierowana jest zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.
Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, odpowiedzi na zapytania e-mailowe, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji lub seminarium bądź, też webinarium (seminarium zrealizowanego on-line).

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcami Energetycznymi

Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Tomasz Koprowiak tel. 512 843 768,
(89) 522 02 79
tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Ewa Doskocz tel. (89) 522 02 77,
512 843 778
e.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. (89) 522 02 08,
512843783
rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś tel. 512 843 783,
(89) 522 02 78
dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Program Energia plus

„Energia Plus” to program, który stanowi konsolidację kilku części i zakresów dotychczasowych projektów NFOŚiGW w obszarze energii. Oferuje on wsparcie przedsięwzięć w zakresie: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i z pozostałą działalnością przemysłową).

Program przewiduje wspieranie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, a ponadto montaż nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz zakładających modernizację/rozbudowę sieci ciepłowniczych. Budżet programu „Energia Plus” wyniesie do 4 mld zł, w tym bezzwrotne formy dofinansowania do 50 mln zł oraz zwrotne formy dofinansowania do 3 mld 950 mln zł.

Beneficjentami są przedsiębiorcy. Podstawowa forma wsparcia to preferencyjna pożyczka z możliwością częściowego jej umorzenia do 10-procent na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wnioski należy składać w terminie do  17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

„Energia Plus” – ogłoszenie o II naborze:

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2018/1/16/energia_plus_-_zal_8b_ogloszenie_o_naborze_ii_nabor.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Ciepłownictwo powiatowe

„Ciepłownictwo powiatowe”II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego to kompleksowy instrument wsparcia, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom, związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowaniem na szczeblu powiatowym polskiego sektora ciepłownictwa do coraz wyższych norm emisyjnych.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Budżet programu wynosi do 500 mln zł, w tym dotacje do 150 mln zł. i pożyczki do 350 mln. zł

Beneficjentami programu „Ciepłownictwo powiatowe” są spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %.

Wnioski należy składać w terminie do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Ciepłownictwo powiatowe– ogłoszenie o II naborze:

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2017/1/14/cieplownictwo_powiatowe_-_zal._8b_ogloszenie_o_ii_naborze.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe–pilotaz/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

Program Priorytetowy Polska Geotermia plus

„Polska Geotermia Plus” – to program o charakterze kompleksowym, który stanowi odpowiedź na potrzeby dotyczące ograniczania negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności.

Program oferuje – jako działania obligatoryjne – wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym. Dotyczy to także w tym samym zakresie modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii oraz wykonania lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Opcjonalnie , w ramach programu „Polska Geotermia Plus”, mogą być wspierane przedsięwzięcia na rzecz: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych, a także możliwość wykonania pierwszego otworu badawczego.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy.

Budżet programu wynosi do 600 mln zł, w tym dotacje do 300 mln zł.

Wnioski należy składać w terminie do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/

Program Mój prąd

„Mój Prąd” – trwa II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego. Wnioski można składać do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków, poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl

Głównym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wsparciem mogą zostać objęte  mikroinstalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące potrzebom istniejących budynków mieszkalnych;

Wnioski należy składać w terminie do  18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

„Mój Prąd” – ogłoszenie o II naborze:

https://appwwwmojprad.blob.core.windows.net/mojprad/documents/Ogloszenie_o_II_naborze_wniosk%C3%B3w_-_aktualizacja_marzec_2020_.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/

 

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Co należy zgłaszać:

  • Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.