Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój m.in.:

  • ochrona atmosfery– (np.  termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, budowa/modernizacja kotłowni, budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,  zakup pojazdów elektrycznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne, zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz pojazdów komunalnych);
  • gospodarka wodno–ściekowa– (np. budowa/modernizacja: sieci kanalizacji sanitarnej; wodociągowej, oczyszczalni ścieków, SUW, przepompowni ścieków, budowa zakładowych oczyszczalni, sprzęt i środki transportu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych);
  • gospodarka odpadami– (np. budowa PSZOK, rozbudowa RIPOK, rekultywacja składowisk, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, samochody specjalistyczne do transportu/przeładunku odpadów);
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna– (np. rewitalizacja obszarów przyrodniczych, rekultywacja jezior, budowa/modernizacja infrastruktury służącej edukacji ekologicznej);
  • adaptacja do zmian klimatu– (np. wspieranie potencjału służb ratowniczych, działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększenie retencji w ekosystemach, budowa i rewitalizacja zbiorników retencyjnych),

oraz pomocy finansowej w postaci bezzwrotnej dotacji na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój zgodnie z ogłoszonymi naborami i aktualnie obowiązującymi dokumentami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania oraz składania wniosków w ramach poszczególnych działań w generatorze wniosków.

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH

Wzory dokumentów

Oznakowanie przedsięwzięć

Baza informacji

Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie dotyczące udzielania pożyczek komercyjnych