Znaczna poprawa jakości powietrza w kraju

Jakość powietrza w Polsce jest coraz lepsza. Mamy najnowsze wyniki pomiarów, wykonanych przez Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska. W porównaniu do pięciu poprzednich sezonów grzewczych wyniki za ostatnią zimę pokazują wyraźną poprawę. To skumulowany efekt działań rządów Prawa i Sprawiedliwości na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Średnie stężenia dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 są w analizowanym okresie najniższe od lat.
Dziękuję wszystkim, którzy dbają o środowisko i jakość powietrza w naszym kraju.

Accessibility Toolbar