Operatorzy w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje program dofinansowania „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”. Głównym celem pilotażu będzie zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie poprawy efektywności energetycznej tych budynków oraz bezpośrednią pomoc beneficjentom w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” udzielaną przez operatorów. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu zaplanowane jest do końca lipca br.

Kluczowym zadaniem operatorów będzie kompleksowe wsparcie mieszkańców o najniższych dochodach (w tym osób ubogich energetycznie), kwalifikujących się do Części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”. Działania operatorów będą obejmować przede wszystkim: identyfikację beneficjentów, szacowanie kosztów przedsięwzięcia, pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i wniosków o płatność, wsparcie w znalezieniu wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.

O dofinansowanie w ramach programu pilotażowego w województwie warmińsko-mazurskim może ubiegać się podmiot, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający łącznie poniższe warunki:

  • posiada jedną z poniższych form prawnych:
  1. stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub
  2. fundacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach lub
  3. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub
  4. kościoła lub innego związku wyznaniowego wpisanego do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub kościelnej osoby prawnej;
  • prowadzi działalność przez co najmniej jeden rok na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiada wpis w dokumentach rejestrowych potwierdzający działanie w dziedzinie objętej wnioskiem.

Wysokość należnej dla operatora dotacji będzie zależna od liczby pozyskanych beneficjentów z grupy osób najuboższych, rodzaju przeprowadzonych inwestycji oraz pozytywnego rozliczenia inwestycji.

Zdajemy sobie sprawę, że działalność operatorów będzie bardziej efektywna dzięki współpracy z gminami, co najmniej w zakresie potwierdzenia swoim mieszkańcom, że dany podmiot pełni rolę operatora na terenie gminy w ramach pilotażu. Współpraca operatorów z gminami pozwoli osiągnąć lepsze efekty pilotażu, a dodatkowo pomoże odciążyć gminy, w szczególności, w zakresie wsparcia technicznego, związanego z prowadzeniem beneficjentów przez cały okres realizacji przedsięwzięcia dotowanego z programu „Czyste Powietrze”.

W związku z powyższym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają gminy woj. warmińsko-  mazurskiego    oraz   podmioty   wymienione powyżej,   zainteresowane pełnieniem roli

operatorów, na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane wstępne założenia pilotażu.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca br. o godz. 10:00 w Hotelu HP Park Olsztyn, przy Al. Warszawskiej 119 (10-701) w Olsztynie.

Proszę o potwierdzenie Państwa obecności na adres e-mail s.sztajnborn@fundusz.olsztyn.pl Zapisy możliwe do 03 lipca br. 

Accessibility Toolbar