Uwaga! 26 czerwca rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza w terminie: od dnia 26-06-2023 roku do dnia 07-07-2023 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania określone zostały  w treści Regulamin naboru wniosków w ramach programu dotacyjnego „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” zwanego dalej Regulaminem. W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać w Systemie Wniosków. Do wniosku należy dołączyć  wymagane dokumenty/załączniki  niezbędne do przeprowadzenia oceny formalnej. Wykaz załączników zawarty jest w Regulaminie. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał charakter ciągły i trwał od dnia 26-06-2023 do dnia 07-07-2023. Alokacja środków w konkursie wynosi 1.700.000 zł. Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia Programu z przyczyn od niego niezależnych.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru do dnia 07-07-2023 do godziny 15:30. Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

 Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Zarząd Fundusz. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym terminie, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu:  Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16,e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl

Regulamin programu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 Wykaz_nieruchomości

Accessibility Toolbar