RPO- Aktualizacja konkursu w działaniu 5.2

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 28 lutego do 30 czerwca 2017 r. Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie). Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380. Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30. Powyższa zmiana została ustalona z Instytucją Zarządzającą i wynika z braku zatwierdzenia V aktualizacji KPOŚK. W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 17 maja 2017 roku.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Accessibility Toolbar