RPO WiM- nabór wniosków w działaniu 5.2 Gospodarka odpadowa

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadowa.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronach internetowych:

Strona IZ:  https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1774/dzialanie-51-gospodarka-odpadowa

Portal MR : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-gospodarka-odpadowa/

Accessibility Toolbar