Regulaminy programów dotacyjnych na 2017 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Tym razem aplikować można o środki aż  w dziesięciu programach dotacyjnych. Alokacja środków wynosi ponad 3,7 miliona złotych.

Edukacja ekologiczna

W 2017 roku w działaniu „Edukacja ekologiczna” można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, konferencji spotkań, seminariów, spotkań, kampanii i akacji. Alokacja środków wynosi 200 tys. zł. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. W konkursie można pozyskać dotacje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2017 roku. Z kolei w konkursie „Mikrogranty” można pozyskać dotację na działania o zasięgu lokalnym. O środki te mogą ubiegać się m.in.: organizacje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, parafie, sołectwa (w imieniu sołectw beneficjentem jest gmina). W tym przypadku dofinansowanie może wynosić aż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1 tys. zł. Alokacja środków wynosi 100 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do końca 2017 roku. W ramach edukacji ekologicznej będzie można pozyskać środki na materiały dydaktyczne (gry edukacyjne, komiksy, książki, karty, gry komputerowe), a także filmy edukacyjne. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu programu „Młody ekolog”. Alokacja środków w tym konkursie wyniesie 300 tys. zł, a o dotację mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. W konkursie przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. Nabór potrwa do końca czerwca 2017 roku.

Ochrona przyrody

Środki można także pozyskać w działaniu „Ochrona przyrody”. Umożliwia to program dotacyjny –„Bioróżnoroność”, którego celem jest dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych Warmii i Mazur. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory, a także sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa powiatowe. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego. Alokacja środków wynosi 150 tys. zł. Kolejnym programem ogłoszonym w tym działaniu jest ten dotyczący dofinansowania funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących. Beneficjent – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – może uzyskać maksymalnie 15 tys. zł, jednak nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Alokacja wynosi 60 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 29 lutego 2017 roku.

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja to kolejne działanie, dzięki któremu można pozyskać środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Głównym założeniem programu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotację można pozyskać na zakup i montaż instalacji nowoczesnych kotłów opalanych biomasą, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnych, a także ocieplenie przegród budowlanych (ściany, dach, poddasza) w ramach kompleksowej termomodernizacji, a także  czy też wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Alokacja w tym programie wynosi 500 tys. zł, a beneficjent może uzyskać maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 tys. zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Nabór wniosków potrwa do 10 marca 2017 roku.

Usuwanie azbestu

W 2017 roku kontynuowane będą działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na ten cel przeznaczono blisko 1,7 mln zł, z czego prawie 700 tys. zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – 1 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał. Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także  spółki prawa cywilnego i handlowego. W programie przewidziano dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak cena za jedną tonę usuniętych wyrobów azbestowych nie powinna być wyższa niż 680 zł. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2017 roku.

Barszcz Sosnowskiego

Nowością w tym roku będą działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Na ten cel Fundusz przeznaczył 300 tys. zł. Beneficjent można pozyskać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych nieprzekraczających 2 tys. zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego (1 ha rozumie się jako sumę łącznej powierzchni, z której zostanie usunięta roślina).  Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

Nadzwyczajne zagrożenia

Podnoszenie potencjału służb ratowniczych poprzez wspieranie zakupów i modernizację specjalistycznego sprzętu ratowniczego to główny cel konkursu działania „Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska”. Na ten cel zarezerwowano 300 tys. zł. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego ich jednostki organizacyjne, jednostki OSP, a także organizacje pozarządowe, mogą pozyskać pieniądze na doposażenie służb ratowniczych w drobny sprzęt lub wyposażenie-uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, tj. ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, hełmy strażackie, latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, rzutki ratownicze, boje SP ratownicze, zestawy „ABC do nurkowania” oraz kolce do ratownictwa lodowego. Na ten cel można pozyskać do 10 tys. zł, co może stanowić maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

Mikrogranty sołeckie

Kolejny program dotacyjny – Mikrogranty sołeckie- skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego – gminy działającej w imieniu sołectwu. Dotację można otrzymać na działania o zasięgu lokalnym na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej. Alokacja środków wynosi 100 tys. zł. Każdy beneficjent może otrzymać dofinansowanie  do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Nabór potrwa do końca 2017 roku.

Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków. Regulaminy poszczególnych konkursów dotacyjnych znajdują się  na naszej stronie www.wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajowe/ w zakładce Konkursy.

 

Accessibility Toolbar