Daily Archives

4 kwietnia 2017
 • RPO WiM- Zaktualizowane listy działania 4.2

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zam zaktualizowane listy:

  wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej
  wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej

  w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE-  celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. Szczegóły w załącznikach.

  Zaktualizowana lista projektów przekazana […]