Trwa nabór wniosków w programie „EWA plus”

Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Nowy program „EWA plus”( E-nergia, W-oda, A- tmosfera) ma odmienną formę finansowania niż dotychczas wdrażany przez WFOŚiGW w Olsztynie „Prosument na Warmii i Mazurach”. Nie są to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 procent w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka będzie częściowo umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10 proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie.

solar_vectorizedO pożyczkę z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.

żuraw_vectorizedLinia druga to „Woda” – tu beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.

domek_vectorizedTrzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora wniosków, który znajdujes ie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo także na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Portal Beneficjenta\Środki krajowe\ Baza informacji o dofinansowaniu.

Accessibility Toolbar