NFOŚiGW dofinansuje opracowanie przez IOŚ – PIB bazy danych urządzeń grzewczych

Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł  pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych w całym kraju.

Dofinansowanie NFOŚiGW jest realizowane poprzez  program priorytetowy NFOŚiGW Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiskaekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych. Umowę na realizację pracy podpisali w dniu 31 lipca 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Krystian Szczepański oraz Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka. Przekazana Kwota dotacji pokryje całkowicie koszt wykonywanego przedsięwzięcia.

Beneficjent do stworzy bazę danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także, co jest szczególnie ważne urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na  zakup i montaż których będzie można  uzyskać  wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw. W rezultacie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy  uczestniczące w Programie, nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im  na szybkie  porównanie parametrów energetyczno- emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu. Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy  potrwa do końca 2021 r.

Dzisiejsza umowa pozwoli beneficjentom z programu Czyste Powietrze na łatwiejszy dostęp do sprawdzonych urządzeń grzewczych, zaopatrzonych w certyfikaty, spełniających normy ekologiczne. Będą oni mogli swobodnie i bez czasochłonnych poszukiwań wybrać odpowiednią aparaturę grzewczą- a to z pewnością pomoże też przyspieszyć kompletowanie danych wymaganych przy przystępowaniu do programu  podkreślił w swojej wypowiedzi Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska –   Państwowego Instytutu Badawczego Krystian Szczepański.

Istniejący od 1986 roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  jest instytutem naukowo-badawczym podległy Ministrowi Środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, posiada  zasobną bibliotekę specjalistyczną. Przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej wyróżnia IOŚ-PIB spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Ważnym przedmiotem działania IOŚ-PIB są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.

Accessibility Toolbar