Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego WiM

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:

  • efektywność energetyczna,
  • termomodernizacja,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii.

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. posiada wykształcenie wyższe;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.
  6. inne warunki określone w załączniku nr 5 do Regulaminu.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych przesyłam w załączeniu. Informacje te dostępne są również na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020: www.rpo.warmia.mazury.pl. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej (ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, II piętro, pok. 201) w terminie do 13 marca 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski. Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 89 521 93 18.

Accessibility Toolbar