W naszym województwie powstają klastry energii

Klastry energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i zrównoważenia zapotrzebowania, dystrybucji  lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł, na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin. Klaster reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu jednostka lub członek klastra.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący  poprawie bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjaznych środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych prawnych i finansowych umożliwiających  wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki lokalnej.

Klastry energii mogą przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Przy udziale zespołu doradców energetycznych działających przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie powstaje na Warmii i Mazurach trzy pilotażowe klastry energii.

– Pierwsi mają zawsze najtrudniej, zwłaszcza że brak na terenie Polski dobrych praktyk w tym zakresie – mówi Janusz Pabich, doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie.

Biogazownia rolnicza w Zajdach o mocy 1,063 MW to jeden z elementów oleckiego klastra Fot. Grzegorz Siemieniuk

Biogazownia rolnicza w Zajdach o mocy 1,063 MW to jeden z elementów oleckiego klastra       Fot. Grzegorz Siemieniuk

Przy jego wsparciu od czerwca 2017 roku na terenie miasta i gminy Olecko powstaje Olecki klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „Zielone Olecko”. Obecnie klaster, przy dużym wsparciu Urzędu Miejskiego w Olecku, a szczególnym zaangażowaniu burmistrza Wacława Olszewskiego  jest już formalnie zawiązany, uczestnicy podpisali porozumienie o współpracy i stworzona została strategia klastra. Na jej podstawie koordynator klastra Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olecku złożyła w Ministerstwie Energii wniosek o uznanie  klastra za pilotażowy.

Dwie turbiny wiatrowe o mocy 1,8 MW każda oraz farmę fotowoltaiczna o mocy 0,994MW – instalacje te już produkują energię elektryczną i są ważnym elementem oleckiego klastra Fot. Grzegorz Siemieniuk

Dwie turbiny wiatrowe o mocy 1,8 MW każda oraz farmę fotowoltaiczna o mocy 0,994 MW – instalacje te już produkują energię elektryczną i są ważnym elementem oleckiego klastra                 Fot. Grzegorz Siemieniuk

– Mamy nadzieję, że powstanie i rozwój klastra energii pozwoli naszej gminie na wzorcowe wykorzystanie już istniejących źródeł energii elektrycznej- biogazowni, turbin wiatrowych i fotowoltaiki oraz powstania nowych kotłowni biomasowych, które wyeliminują smog z powietrza – tłumaczy burmistrz Olecka Wacław Olszewski.

– Tak więc na terenie gminy Olecko już w tej chwili widać dobry klimat dla innowacyjnych rozwiązań energetycznych w sferze jej wytwarzania – dodaje doradca Janusz Pabich. – Zapewne w niedługim czasie rozwinie bilansowanie i magazynowanie energii, które powinni odczuć zarówno przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy.

Oprócz oleckiego klastra w naszym województwie powstały także inicjatywy klastrowe w Kurzetniku i Zalewie.

– Wszystkie oprócz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki rozproszonej będą w przyszłości dobrymi praktykami dla innych podobnych rozwiązań, a potencjał na terenie naszego województwa  jest duży – mówi Tomasz Koprowiak, doradca energetyczny w WFOŚiGW w Olsztynie.

Ważnym elementem rozwoju energetyki rozproszonej, a tym samym klastrów energii są także regulacje prawne, ustawowe.  Doświadczenia przy powstawaniu i funkcjonowaniu pilotażowych klastrów posłużą tworzeniu dobrych regulacji prawnych.

Accessibility Toolbar