„Lifting” zabytkowego parku w Kortowie

Kortowski park dzięki środkom unijnym zostanie zrewitalizowany. We wtorek 28 lutego podpisano umowy dofinansowania tej inwestycji.

Park w Kortowie to wyjątkowo urokliwy teren rekreacyjny nad Jeziorem Kortowskim, położony w granicach starszej części kampusu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Został założony na przełomie XIX i XX w., a dziś może pochwalić się licznymi okazałymi drzewami, spośród których część uznano za pomniki przyrody. Na jego terenie występuje ponad sto gatunków roślin, w tym wiele egzotycznych. Władze uczelni postanowiły zadbać o to wyjątkowe miejsce. Do podjęcia konkretnych działań okazały się niezbędne środki unijne. Olsztyńska uczelnia na ten cel pozyskała 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. We wtorek 28 lutego podpisano dwie umowy dofinansowania rewitalizacji parku w Kortowie.

– Bardzo się cieszę, że dzięki środkom unijnym zrewitalizujemy nasz park w Kortowie – mówił podczas spotkania prof. Ryszard Górecki, rektor UWM w Olsztynie. – Wśród wielu zadań, które znajdą się w projektach nie zabraknie tych dotyczących między innymi modernizacji ścieżek edukacyjnych, przy których zostaną umieszczone tablice informacyjne.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzyma ponad 3 mln zł z RPO WiM na dofinansowanie dwóch projektów: „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” oraz „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego parku w Kortowie”. Pierwszy projekt opiewający na kwotę blisko 2 mln zł otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania. Drugi, o tej samej wartości – ponad 1,6 mln zł.

– To pierwszy projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego ochrony bioróżnorodności biologicznej – mówi Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. – Dzięki tym środkom w przestrzeni zabytkowego parku kortowskiego zwiększy się różnorodność biologiczną miejsca, co nie tylko upiększy otaczający teren, ale także wpłynie pozytywnie na ekosystem parku i komfort jego użytkowników. Istniejące drzewa skorzystają z zabiegów pielęgnacyjnych, dosadzone zostaną nowe gatunki krzewów i drzew. Polepszy się też mała architektura, pojawią się tablice edukacyjne, czy hotele też dla owadów. A wszystko po to by w przestrzeni kampusu uniwersyteckiego kolejne pokolenia studentów korzystały z uroków i bliskości przyrody – dodaje.

W nowej perspektywie finansowej przewidziano aż 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność energetyczną. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące: odnawialnych źródeł energii (ok. 100 mln euro, w tym 40 mln euro na budowę infrastruktury elektroenergetycznej), poprawę efektywności energetycznej w sektorze MŚP (20 mln euro), gospodarkę odpadami (ponad 20 mln euro), gospodarkę wodno-ściekową (ponad 20 mln euro).

Accessibility Toolbar