Procedury administracyjne (ustawy: prawo wodne oraz prawo budowlane) a Program Priorytetowy Moja Woda

WFOŚiGW w Olsztynie przypomina, że zgodnie z  art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) zbiorniki wodne napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, mogą być wykonywane na podstawie uproszczonej procedury zgód wodnoprawnych, wymagają bowiem jedynie zgłoszenia wodnoprawnego.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę. Realizacja zbiorników o powierzchni większej niż 50 m2 wymaga pozwolenie na budowę.

W związku z pytaniami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy Prawo Wodne związanych z prawem do sprzedaży gruntu, na którym znajduje się oczko wodne Fundusz informuje, że w marcu 2018 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło stanowisko w sprawie sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Z interpretacji MGMŻŚ wynika, że działki na których znajdują się baseny, oczka wodne, stawy hodowlane nie podlegają prawu pierwokupu przez Skarb Państwa. Prawo pierwokupu dotyczy tylko naturalnych zbiorników wód stojących.

Opinia prawna: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/opinia-prawna-w-sprawie-prawa-pierwokupu-w-przypadku-sprzedazy-gruntow-pod-srodladowymi-wodami-stojacymi

Accessibility Toolbar