RPO WiM- Działanie 5.2 po ocenie merytorycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020  informuje, że 6 marca 2017 roku został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych.

Accessibility Toolbar