Wojewódzki Fundusz w Olsztynie od wielu lat skutecznie wydatkuje pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, dzięki którym zrealizowano bardzo dużo ważnych inwestycji środowiskowych.

W latach 2007-2013 pełniliśmy funkcję Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury, a także Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W tamtym okresie na działania związane z ochroną środowiska regionu wspólnie z beneficjentami wydaliśmy ponad 1 mld zł. Dziś śmiało można stwierdzić, że współpraca i zaangażowanie w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu tj. poprawy stanu środowiska, przyniosły pożądane efekty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uczestniczył także w procesie wydatkowania środków pochodzących z Unii w perspektywie 2014-2020. W dniu 2 listopada 2015 roku podpisaliśmy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego porozumienie i otrzymaliśmy na projekty środowiskowe ponad 200 mln euro.  Z dniem 1 czerwca 2017 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstąpiła w ogół praw i obowiązków oraz przejęła zadania Instytucji Organizującej Konkurs, której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

WFOŚiGW w Olsztynie

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie od 2 listopda 2015 roku do 1 czerwca 2017 roku realizował projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich dotyczące pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 z Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020 oraz z Działania 12.3 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020”. więcej…

poziom_polskie_kolor
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) to program wspierający nasz region. Środki unijne z tego programu przeznaczamy m.in. na oś priorytetową 4 Efektywność energetyczna oraz oś priorytetową 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Konkursy, które ogłaszamy dotyczą działań: 4.1Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w małych i średnich przedsiębiorstwach; 5.1 Gospodarowanie odpadami; 5.2. Gospodarka wodno-ściekowa; 5.3. Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności biologicznej).

RPO WiM 2014-2020

Przejdź do strony zawierającej więcej szczegółów dotyczących programu.

Dowiedz się więcej o programie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

na lata 2014-2020

loga_UE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Na podstawie porozumienia, jakie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zajmujemy się realizacją Działania 2.2. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi  oraz Działania 2.3. PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach.

Doradztwo energetyczne

ME_post3Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwany dalej WFOŚiGW) uczestniczy w Projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (zwany dalej Projekt Doradztwa Energetycznego).

Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW jako Beneficjent i Partner Wiodący)  we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 roku koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Komisja Europejska doceniła zainicjowaną współpracę, oceniając Projekt Doradztwa Energetycznego jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń tegoż Projektu. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda dnia 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisali umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.Projekt Doradztwa Energetycznego finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Doradztwo energetyczne

Przejdź do strony zawierającej więcej szczegółów dotyczących programu.