Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój m.in.:

  • ochrona atmosfery – (np.  termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, budowa/modernizacja kotłowni, budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,  zakup pojazdów elektrycznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne, zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz pojazdów komunalnych);
  • gospodarka wodno – ściekowa – (np. budowa/modernizacja: sieci kanalizacji sanitarnej; wodociągowej, oczyszczalni ścieków, SUW, przepompowni ścieków, budowa zakładowych oczyszczalni, sprzęt i środki transportu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych);
  • gospodarka odpadami – (np. budowa PSZOK, rozbudowa RIPOK, rekultywacja składowisk, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, samochody specjalistyczne do transportu/przeładunku odpadów);
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – (np. rewitalizacja obszarów przyrodniczych, rekultywacja jezior, budowa/modernizacja infrastruktury służącej edukacji ekologicznej);
  • adaptacja do zmian klimatu – (np. wspieranie potencjału służb ratowniczych, działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększenie retencji
    w ekosystemach, budowa i rewitalizacja zbiorników retencyjnych).

Pomoc finansowa udzielana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami:

  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych
  2. Zasady udzielania (…)
  3. Zarządzenie dot. procedury udzielania pożyczek komercyjnych

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji

Ulotka informacyjna dotycząca udzielania pożyczek

Wzory dokumentów

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność (należy utworzyć dokument w Generatorze Wniosków, dołączyć wymagane załączniki, wysłać go, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać z oryginalnymi dokumentami do siedziby Funduszu)

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.
Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory umów

Realizacja umów

Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie dotyczące udzielania pożyczek komercyjnych

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Oświadczenie RODO

Program Pożyczkowy - "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu" - pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie