Rusza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza w terminie od dnia 05-02-2024 do dnia 30-09-2024 nabór ciągły wniosków dla zadań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – część 2.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania określone zostały  w treści Regulamin naboru wniosków w ramach  Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – część 2 zwanego dalej Regulaminem.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać w Systemie Wniosków. Do wniosku należy dołączyć  wymagane dokumenty/załączniki  niezbędne do przeprowadzenia oceny formalnej. Wykaz załączników zawarty jest w Regulaminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał charakter ciągły i trwał od dnia ogłoszenia do daty określnej w ogłoszeniu  lub do rozdysponowania puli środków w kwocie   2.000.000 zł.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia Programu z przyczyn od niego niezależnych.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Zarząd Fundusz. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym terminie, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu:

 Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16, e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl

Dokumentacja:

Program priorytetowy

Regulamin naboru

Załącznik nr 1

 

 

Accessibility Toolbar