Drugi nabór wniosków w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza w terminie: od dnia 05-04-2023 roku do dnia 31-05-2023 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2022 – 2025  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania określone zostały  w treści Regulamin naboru wniosków w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zwanego dalej Regulaminem. W ramach ww. naboru będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie obejmujące swoim zasięgiem teren województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski należy składać w Systemie Wniosków. Do wniosku należy dołączyć  wymagane dokumenty/załączniki  niezbędne do przeprowadzenia oceny formalnej. Wykaz załączników zawarty jest w Regulaminie. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał charakter ciągły i trwał od dnia ogłoszenia do daty określnej w ogłoszeniu  lub do rozdysponowania puli środków w kwocie  1.897.339,20 zł.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub unieważnienia Programu z przyczyn od niego niezależnych. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w Systemie Wniosków – liczy się data wysłania Wniosku w Systemie. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru. Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

 Wnioskodawca jest informowany o podjętej decyzji po przeprowadzonej ocenie zatwierdzonej przez Zarząd Fundusz. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej lub elektronicznej. Decyzja o udzieleniu pomocy finansowej traci swoją ważność jeśli Wnioskodawca w wyznaczonym terminie, nie przedłoży kompletu dokumentów stanowiących podstawę do zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać u koordynatora Projektu:  Justyna Raczyńska tel. (089) 522-02-16,e-mail: j.raczynska@wfosigw.olsztyn.pl

Załączniki:

Program Priorytetowy PRWEE

Załącznik nr 1

Accessibility Toolbar