Uwaga! Nabór na wolne stanowiska pracy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko MŁODSZEGO SPECJALISTY (2 etaty)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁANIA: ochrona środowiska, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna.

PODSTAWOWY ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ:

 1. Wykonywanie ogółu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania, w tym w szczególności:
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie,
 • analiza i ocena efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,
 • analiza zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,
 • prowadzenie uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji umowy,
 • weryfikacja złożonych druków pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej,
 • prowadzenie wizji lokalnych w miejscu realizacji projektu oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,
 • rozliczanie umów, w tym m.in. weryfikacja, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej.
 1. Wykonywanie ogółu czynności związanych z  oceną wniosków oraz wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem umów o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i procedurami, w tym m.in.:
 • dokonywanie oceny formalnej wniosków,
 • dokonywanie oceny merytorycznej wniosków,
 • weryfikacja i przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji zawartej umowy,
 • weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o płatność,
 • przeprowadzanie wizytacji końcowych.
 1. Doradztwo i informowanie  wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Olsztynie o dostępnych źródłach finansowania (krajowych i zagranicznych) przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • wykształcenie wyższe. Preferowane: wykształcenie wyższe  w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne, prawa, ekonomii, geodezji, planowania przestrzennego lub budownictwa,
 • bardzo dobra znajomość Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,
 • wiedza na temat efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych,
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • wiedza na temat krajowych i zagranicznych źródeł finansowania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • prawo jazdy kat. B.

  Predyspozycje osobowe”

 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • kreatywność i samodzielność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

WYMAGANIA DODATKOWE (POŻĄDANE):

 • wiedza z zakresu działalności WFOŚiGW w Olsztynie,
 • znajomość specyfiki działania jednostek sektora finansów publicznych,
 • co najmniej 6 miesięczny staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe związane z  realizacją, rozliczaniem, kontrolą  przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (preferowane doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, ochrony powietrza), gospodarka wodna lub obszarach pokrewnych,
 • doświadczenie w obsłudze osób fizycznych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie),
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej),
 • kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na czas niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, w zakresie i na czas niezbędny do celów rekrutacji”,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko młodszego specjalisty – w ramach ogłoszenia nr 3 z dnia 25.04.2022 r.” należy składać w Sekretariacie Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 10-026 Olsztyn, ul. Św. Barbary 9.

Termin składania ofert upływa z dniem  9 maja  2022 roku o godz. 15.00.  Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Olsztyn.

WAŻNE  INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie ustalonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • dokumenty niekompletne lub posiadające wadę nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie,
 • kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną telefonicznie lub pisemnie powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z naborem,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub po zakończenia naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata,
 • po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, dokumenty kandydatów odrzuconych należy osobiście odebrać w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie, w przeciwnym razie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Fundusz zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.

UWAGA!

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

Accessibility Toolbar