„Czyste Powietrze”- informacja dla gmin

W związku z uruchomieniem w dniu 21.10.2020 r. naboru wniosków w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach  WFOŚiGW w Olsztynie zaprasza do zawierania nowych lub aneksowania istniejących porozumień w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

NFOŚiGW przewiduje pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy, z którymi WFOŚiGW podpiszą porozumienie o współpracy, przy realizacji zadań w ramach programu. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminy będzie obejmowała koszty poniesione w związku z procesem wydawania zaświadczenia o dochodach oraz koszty związane z pomocą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w przypadku złożenia takiego wniosku wraz z zaświadczeniem do WFOŚiGW w ramach Części 2 programu. Warunkiem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę będzie zawarcie porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego realizacji programu.

Dodatkowo informujemy, że w ramach wsparcia dla pracowników urzędów gmin, w szczególności w początkowej fazie obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla gmin pod numerem telefonu: (22) 340 40 90. Ponadto utworzono w zakładkę „Dla gmin” na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/.

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących zawierania porozumień proszę o kontakt z doradcami energetycznymi WFOŚiGW w Olsztynie tel. 0-89 522 02 05.

Osoba nadzorująca zawieranie porozumień: Olga Kaczorowska, o.kaczorowska@wfosigw.olsztyn.pl, tel. 0-89 522 02 30, kom. 609 460 632

Treść porozumienia wraz z załącznikami oraz aneksu do porozumień już zawartych dostępna jest poniżej.

Wzór porozumienia

Wzór aneksu do porozumienia

Załącznik nr 1 do porozumienia – część 1

Załącznik nr1 do porozumienia- część 2

Załącznik nr 2 do porozumienia – wzór wniosku o wypłatę środków dla gmin

Accessibility Toolbar