KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WSTRZYMANIA NABORU W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „MOJA WODA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w wyniku wyczerpania alokacji środków przewidzianych na 2020 rok w Programie Priorytetowym „Moja Woda”, wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej (Portalu Beneficjenta) do 30 września 2020 roku. Dodatkowo przypominamy, że jednym z warunków rozpatrzenia wniosku jest również dostarczenie wydrukowanej i podpisanej wersji formularza. Papierowe wersje wniosku należy dostarczyć do WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn najpóźniej do 30 października 2020 roku.

Formularze złożone po wskazanych terminach nie będą rozpatrywane. 

Jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu zapowiedziało kontynuację Programu Priorytetowego „Moja Woda” z początkiem 2021 roku. Informacje o wznowieniu naboru będą dostępne na stronie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Przypominamy, że w celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

– założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.fundusz.olsztyn.pl. (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”;

– pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;

– wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,

– wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i wysłać przesyłka pocztową/kurierską wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.  Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą  posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Accessibility Toolbar