Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych (Fundusz nie wskazuje firm, fundacji itp. opracowujących dokumenty ani też nie rekomenduje producentów/dostawców kotłów, urządzeń, materiałów budowlanych itp.).

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe. Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie są nieodpłatne.  Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Olsztynie poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Olsztynie. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Olsztynie zobowiązani są okazać Wnioskodawcom. Tym samym WFOŚiGW w Olsztynie przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.

Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu naboru wniosków Wnioskodawca ma możliwość dwukrotnego uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku wg kryteriów dostępu oraz jednokrotnego uzupełnienia na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Termin dostarczenia uzupełnienia do WFOŚiGW w Olsztynie – 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę. Wezwanie do uzupełnienia kierowane jest za pomocą Portalu Beneficjenta lub poczty elektronicznej

Accessibility Toolbar