Uwaga, beneficjenci Programu Czyste Powietrze

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze przedkładając wnioski o płatność częściową i końcową zobowiązani są do przedkładania oryginałów faktur/rachunków, opisanych odręcznie przez Wnioskodawcę.

Opis faktury/rachunku należy sporządzić wg. następującego wzoru:

Faktura VAT/Rachunek nr……………………………………………………….  sfinansowana/y ze środków Programu Czyste Powietrze zgodnie z:

– umową dotacji nr……………………………………………z dnia………………………………………..

– umową pożyczki nr …………………………………………z dnia………………………………………..

Kwalifikowalna kwota brutto z faktury/rachunku ……………………………………………………………………………zł/gr

w tym:

 dofinansowanie w ramach dotacji ……………zł …………. gr (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

 dofinansowanie w ramach pożyczki …………zł………………gr słownie: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data …………………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis beneficjenta………………………………………………………….

 

 

 

Accessibility Toolbar