Olsztyn z unijnym wsparciem unowocześni sieć ciepłowniczą

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Olsztyna otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania na dalszą modernizację sieci dystrybucji ciepła.

Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych olsztyńskiego MPEC sp. z o.o. Lidia Warnel podpisali 19 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie umowę regulującą przekazanie dotacji. System dystrybucji ciepła w Olsztynie tworzą przestarzałe sieci ciepłownicze, funkcjonujące od końca lat 50. ubiegłego wieku. Prace modernizacyjne są zatem koniecznością i prowadzi się je już od lat. Priorytetem w tych działaniach jest zwłaszcza unowocześnienie tych odcinków infrastruktury grzewczej, które mają znaczenie strategiczne dla dystrybucji ciepła. Modernizacja obejmuje również fragmenty sieci ciepłowniczej wytypowane do szybkiej wymiany na podstawie okresowych przeglądów technicznych.  Projekt dofinansowanego kolejnego etapu robót przewiduje trzy zadania przebudowy 2,4 km miejskiej sieci ciepłowniczej. Po przeprowadzeniu modernizacji znacznie zmniejszą się straty energetyczne powstające w procesie dystrybucji ciepła. Jednocześnie poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 (o 670 tys. ton na rok). Co więcej, olsztyńska inwestycja będzie miała także walor antysmogowy, gdyż nastąpi ograniczenie emisji pyłów zawieszonych o 0,15 tony rocznie. Całkowity koszt projektu to 13 562 545 zł. Wsparcie finansowe przekazane przez NFOŚiGW wyniesie 3 797 228 zł. Termin zakończenia modernizacji planowany jest na koniec 2020 r. Przekazanie przez NFOŚiGW dotacji umożliwia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a w szczególności jego I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża je w porozumieniu z Ministerstwem Energii.

Accessibility Toolbar