8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.

 O środki (90 proc. dotacji) NFOŚiGW będzie można się strać na trzy rodzaje przedsięwzięć. W dwóch przypadkach beneficjentami mogą zostać tylko parki narodowe. Chodzi o projekty polegające na przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych lub zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego, służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów. Ponadto parki mogą otrzymać także dotacje na pilny wykup nieruchomości w parkach narodowych, gdzie trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli tego wymaga. Z kolei na dofinansowanie modernizacji obiektów hodowli zachowawczej/rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych mogą liczyć nie tylko parki narodowe, ale także publiczne uczelnie wyższe, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przyjmowane wnioski będą oceniane i kierowane do dofinansowania na bieżąco aż do 23 listopada 2018 r. lub do wyczerpania się alokacji, która opiewa na sumę 8 milionów złotych. Działanie to – w ramach krajowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – jest zgodne z kreowaną przez Ministerstwo Środowiska wizją racjonalnego zarządzania zasobami naturalnymi.

Ogłoszenie o naborze:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor-ciagly-2018/

Accessibility Toolbar