Dotacje na ochronę środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w styczniu rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Tym razem aplikować można o środki w dziesięciu programach dotacyjnych. Alokacja środków wynosi ponad 2,4 miliona złotych.

Edukacja ekologiczna

DSC_4658W 2018 roku w działaniu Edukacja ekologiczna (EDU-03) można uzyskać dofinansowanie na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, konferencji spotkań, seminariów i spotkań. Tym razem alokacja środków wynosi 300 tys. zł. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. W ramach konkursu można pozyskać dotacje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 29 czerwca 2018 roku. W tym samym  działaniu można pozyskać dotację w programie EDU-01(odpowiednik wcześniejszego programu „Młody ekolog”). O środki te mogą ubiegać się m.in.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. W tym przypadku dofinansowanie może wynosić aż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Alokacja środków wynosi 200 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 29 czerwca 2018 roku.

Ochrona przyrody

Środki można także pozyskać w działaniu Ochrona przyrody. Umożliwia to program dotacyjny –Bioróżnorodność (OP-01), którego celem jest dofinansowanie działań z zakresu ochrony przyrody zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych Warmii i Mazur. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory, a także sporządzenia uproszczonych planów urządzaniaHubert Jasionowski_ jezioro Ratajki lasów niepaństwowych realizowanych przez starostwa powiatowe.  W tym przypadku dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2018 roku. Alokacja środków wynosi 200 tys. zł. Kolejnym programem ogłoszonym w tym działaniu jest ten dotyczący dofinansowania funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących (OP-02). Beneficjent – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – może uzyskać maksymalnie 20 tys. zł, jednak nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Alokacja wynosi 100 tys. zł. Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2018 roku.

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja (OA-01) to kolejne działanie, dzięki któremu można pozyskać środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Głównym założeniem programu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotację można pozyskać na zakup i montaż instalacji nowoczesnych kotłów opalanych biomasą, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnych, a także ocieplenie przegród budowlanych (ściany, dach, poddasza) w ramach kompleksowej termomodernizacji, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Alokacja w tym programie wynosi 300 tys. zł, a beneficjent może uzyskać maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 20 tys. zł na 1 projekt i 1 beneficjenta. O środki mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Nabór wniosków potrwa do 16 marca 2018 roku.

Usuwanie azbestu

azbest1W 2018 roku kontynuowane będą działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na te działania przeznaczono blisko 700 tys. zł.  O dotacje mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadają opracowany i przyjęty uchwałą rady odpowiedni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten groźny minerał. Dotacje będą udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, a także  spółki prawa cywilnego i handlowego. W ramach programu przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, nieprzekraczających 300 zł za tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie. Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2018 roku.

 

Barszcz Sosnowskiego

W 2018 roku będą kontynuowane działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasówfot01_str01_barszcz Państwowych.  Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Na ten cel Fundusz przeznaczył 200 tys. zł. Beneficjent możne pozyskać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych nieprzekraczających 2 tys. zł za 1 ha obszaru, z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego (1 ha rozumie się jako sumę łącznej powierzchni, z której zostanie usunięta roślina).  Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2018 roku.

Nadzwyczajne zagrożenia

strażW 2018 roku będą kontynuowane działania związane z doposażeniem jednostek OSP w naszym regionie. Tym razem na ten cel przeznaczonych zostanie 300 tys. zł. Będzie to możliwe dzięki realizacji przez Fundusz konkursu dotacyjnego „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych”(PPOŻ-01). Dotację będzie można wykorzystać na wyposażenie w specjalistyczny pakiet osobisty służb ratowniczych: ubrania specjalne strażackie lub/i ratownicze, buty specjalne, rękawice specjalne, hełmy strażackie lub/i ratownicze, latarki, kominiarki strażackie, sygnalizatory bezruchu, aparaty powietrzne, rzutki ratownicze, boje SP ratownicze, zestawy „ABC do nurkowania” oraz kolce do ratownictwa lodowego. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek OSP i organizacji pozarządowych. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych w całym projekcie. Wnioski będą przyjmowane od marca 2018 roku i ich nabór zakończy się 30 kwietnia 2018 roku.

Mikrogranty – wieś

Kolejny program dotacyjny – Mikrogranty- wieś (EDU- 04) – skierowany jest do organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych i parafii. Dotację można otrzymać na działania o zasięgu lokalnym na organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej. Alokacja środków wynosi 100 tys. zł. Każdy beneficjent może otrzymać dofinansowanie  do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 tys. zł. Nabór potrwa do końca 2018 roku.

Przypominamy, że wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie w informatycznym systemie generowania wniosków (System Wniosków), dostępnym na stronie internetowej www.fundusz.olsztyn.pl (zakładka Środki krajowe). W zakładce Konkursy znajdą też Państwo regulaminy poszczególnych programów dotacyjnych i pożyczkowych.

Accessibility Toolbar