Daily Archives

21 czerwca 2017
  • RPO WiM- Informacja dotycząca działania 4.1

    Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Termin zakończenia naboru wydłużono do 31 sierpnia 2017 roku. Wnioski wraz z załącznikami należy […]

  • Uwaga! Komunikat dotyczący RPO WiM na 2014-2020

    Z dniem 1 czerwca 2017 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego […]