RPO WiM- Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii

W środę 31 maja 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zakończył ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie z Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 349 wniosków o dofinansowanie do oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 263 wnioski.  Lista projektów wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana zgodnie z Regulaminem konkursu.

Accessibility Toolbar